September 19, 2021

Lajm1

edhe nje lajm tjetër më shum …

Zoti E Dën.Oftë: Si E Gro.Posi Për Së Gja.Lli Enver Hoxha Gruan E Cila E Rrefuzoi Atë, Dhe 22 Persona Tjerë Shkaku I Saj?!

Shkrimtari Ylljet Aliçka ka treguar në librin e tij mom.entin e tmer.rshëm të ekz.ekut.imit të 22 bu.rrave dhe një gruaje nga re.gjimi kom.unist i Enver Hoxhës.

Shkrimtari rrë.fen në libër se 22 burrat nuk nde.njën në rre.sht për një përballë, siç e kër.konte rreg.ullorja, por u bënë rreth, duke e mbr.ojtur me tru.pat e tyre atë gr.ua, i vetmi faj i të cilës kishte qenë ref.uzi.mi i das.hurisë së dik.tat.orit Hoxha.

“Ndonëse e shpë.tuan nga bres.hëria e plu.mba.ve, që.lloi që ashtu të lid.hur me një tel të përbashkët me të gjithë të pus.hkatu.arit, këta e tër.hoqën pas vetes, për së gja.lli, në g.ropën e përbashkët, ha.pur parap.rakisht nga ata vetë”, thuhet në roman.