July 26, 2021

Lajm1

edhe nje lajm tjetër më shum …

Pas 25 viteve bu rgim shp allet i pa fa jshëm re agimi pr ekës i të dë nuarit do t’ju pe rlote

Daniel Villegas u shpa ll i pa fa jshëm më 6 te tor të vitit te kaluar dhe në videot e pu blikuara në hr drintr.Ju ria që pë rbëhej nga shtatë gra dhe pesë burra e shqy rtoi ra stin rreth nëntë orë para se të me rrnin ve ndimin e tyre. V endimi pë rfundoi një s agë 25-vjeçare që pë rfshinte tri gjy kime dhe shumë ap ele.

Av okati i tij, Joe Spencer u shp reh:Unë jam mi rënjohës për Danielin dhe familjen e tij. Unë nuk mund as ta im agjinoj se çfarë kanë h equr ai dhe familja e tij gjatë gjithë këtyre viteve.”Villegas q au nd ërkohë që pr iste nj oftimin dhe më pas u rr ëzua në gj unjë kur më në fund u shp all i pa fa jshëm.Familja dhe mb ështetësit e tij, të cilët mb ushën sa llën e gjy qit, shpë rt hyen në du artr okitje. Villegas, aku. zohej për një vr asje të dy fishtë.