Para E Vila Që S’numërohen Dot, E Gjithë Pa Suria E Ilir Metes Ne Pr Onësi Te Bes Kallakut

Para E Vila Që S’numërohen Dot, E Gjithë Pa Suria E Ilir Metes Ne Pr Onësi Te Bes Kallakut

Pr ona, para në bankë, au tomjet me vlerë 30 mijë Euro, tokë me si përfaqe 1200m2, kontratë për një ap artament me sipërfaqe 317m2, janë këto të dh ëna në de klaratën e pa surisë së vitit 2013 për ç iftin Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, të cilët asokohe ll ogarisnin edhe një kredi prej 175 mijë Euro të marrë në vitin 2010 për një bl erje apartamenti.
Për çi ftin Meta-Kryemadhi shihet një rritje e ndj eshme e pa surisë në vitin 2014, kur zonja Kryemadhi bëhet pronare me 100% e 13 apartamenteve pë rfituar nga një ko ntratë me Ag ikons në vitin 2008, pë rcaktimin në natyrë të pjesës ta kuese për tokën që ajo po sedonte.
Nga shitja e gjashtë apartamenteve çifti ka arr itur të shl yejë kr edinë si dhe ove rdr aftin e zonjës Kryemadhi të ma rrë në vitin 2015 dhe ka sht uar me 174 mijë Euro llo garinë bankare.

Viti 2017 përkon me kohën kur fëmijët e çiftit nisen me st udime jashtë vendit dhe shihen tashmë llo gari bankare në emër të tyre dhe ll ogaria në Euro konvertohet në Paund vetëm me të drejtë pagese për shkollimin e vajzës Bora dhe dja lit Besar.
Deri në de klarimin e vitit 2018 sipas disa pë rllo garitjeve çifti Meta numëron edhe shtatë ap artamente të pa shitura nga kontrata e zonjës Kryemadhi dhe më shumë se 100 mijë Euro llo gari bankare, ata kanë edhe një ove rd raft me vlerë 2 mi lionë lekë.