Pa ralajmëron Vali Co rleone :“Një ví rus tjetër edhe më i rre zíkshëm m und të ndodh”,

Pa ralajmëron Vali Co rleone :“Një ví rus tjetër edhe më i rre zíkshëm m und të ndodh”,

Ki ng Va lentino Corleone është li ruar para disa ditësh nga pa rab urgimi dhe në një in tervistë e k skluzíve për “Ex pr ess Ro zë”, ka sh pa losur shumë gjëra rreth jetës së tij pr ivate. Vali Co rleone ka pa ralajmëruar se pas ví rusít K OVíD-19 mund të vijë edhe një ví rus tjetër edhe më i rr ezíkshëm se ko ronavírus

Përgjigjen e plotë se kur do të pë rfundoi pa ndemia e ko ronavírusit dhe pa ralajmërimin për një v írus të ri, mund ta nd iqni në videon e më poshtme nga mi nuta 12:00.