July 26, 2021

Lajm1

edhe nje lajm tjetër më shum …

Nusja greke siguroi jetën për 1.000.000 euro para se të v r i t e j, burri reagon ne menyre te pabe sueshem pas dyshimeve ndaj tij

Detaje të reja janë zbardhur në l idhje me ngjarjen e rë ndë që tr on diti Greqinë para pak javësh ku mbeti e v r a r ë 20-vjeçarja Caroline. Mediat greke kanë zbuluar se 20-vjeçarja kishte siguruar jetën e saj për 1.000.000 euro, ndërsa policia ka në duar dhe një ski cë me fytyrën e gr a b it ësit që v r a u Caroline. Një nga zyrtarët e grupit hetimor, Stavros Balaskas tha se bashkëshorti i 20-vjeçares po ndihet i bezd isur nga skenarët që po qarkullojnë së fundmi dhe përfshijnë edhe atë si person që ndihmoi gr ab itësit.

Stavros Balaskas tha se ka elementë të het imit që mund të çojnë në zbulimin e identitetit të autorit të krimit. Ai nuk e fshehu, megjithatë, se publikimi i të dhënave të he ti mit e ndërlikon punën e policisë. V r as ja bru tale e Caroline 20-vjeçare para burrit dhe fëmijës së saj në shtëpinë e Glyka Nera është një k r i m i rrallë pasi nuk ka asnjë gjur më të autorëve në shtëpi, as një shembull (material vizual, dëshmi) të mbërritjes dhe largimit të tyre.

Policia po përpiqet të bëjë një krahasim të njëkohshëm të g rabi tjes së përgja k shme me 10 raste të tjera të ngjashme që kanë ndodhur muajt e fundit në Atikë. Ndërsa të dy shu ar deri më tan janë k r i m in elët grekë, gjeorgjian dhe shqiptar që janë të arr es t uar për vje dhje të tilla. Dhe e gjithë kjo kur, të paktën për momentin, nuk ka dalë ndonjë provë e rën dësi shme e përfshirjes së rreth 20 kr i mi ne l ëve Grek, Gjeorgjian dhe Shqiptar të ar re tuar për v je d hje dhe vje dhje. Pothuajse nga të gjitha sul met e gr abitj es që ndodhin çdo vit në Atikë, ka d ë sh i të vi ktim ave, mat erial v izual nga kamerat dhe gju rmët e autorëve, si rezultat i të cilave zakonisht krijohet një pamje e qartë e lëvizjeve të autorëve, ndërsa në vijojnë identifikimet e fazës së dytë.