Connect with us

Mjekja e njohur ju alarmon te gjitheve ! Nese kolleni ja cfare keni, a e keni vi rusin, ju tregon ajo…

Aktuale

Mjekja e njohur ju alarmon te gjitheve ! Nese kolleni ja cfare keni, a e keni vi rusin, ju tregon ajo…

Jemi ne periu.dhen me te veshtir te pand emise dhe sa me shume kohe kalon aq me shume mesoj.me rreth ketij vi rusi. Mjekja alergolo.ge Mira Xhixha thote se marrja e frymës nuk vjen nga ngush.timi i bronkeve por vjen si pasojë e dëmtimit të alveolave të indit direkt ter.minal të mushkërive. Ky lloj vi rusi nuk prek bronket por prek pjesën fun.dore të mushkërisë që është edhe pjesa funksionale që kryen shkëm bimin e oksigjen dhe dioksid karboni.

Në infek sionin viral kemi tempera.turë mbi 38, 39 gradë C dhe më e lartë kemi këputje të për gjithshme që nuk i ka alergjia. Kemi kollë të thallë ësh.të karakteristike e të dyjave por që janë të dallu eshme nga njëra tje.tra ndaj mos u shqetesonii.

Kemi marrje fryme që mund të na ngatë.rrojë por që duke u bashkuar me shenjat e tjera neve mund ta caktojmë lehtë sisht se psh nuk është nga ale.rgjia apo astma por është nga gjë tjetër kemi probleme gastrointestinal si të për.ziera dhe të vjella mungesë oreksi. Në disa raste ka humbje të ndje njës së shijes nuhatjes për per.sonat e dyshuar me vi urs

Në disa raste kemi thar.je dhe dhimbje të grykës shenjat e alergjisë astmës janë shumë he.rë më të dallueshme nga individi ose perso neli mjekësor nëse pacien.ti i ka pasur edhe më parë teshtimat kollim hundësh bllokim i hun.dëve bllokim i syve kruarje dhe skuqje sysh kru arje në grykë dhe jo tharje që në fillim marrja e fry.mës tek personat me probleme me astmën mund ta zgjojë pacientin edhe nga gjumi kurse në rastin e vi rusit nuk është kësh.tu fillon gradualisht dhe ndihet sidomos gjatë sforcimit të orga nizmit.

Continue Reading
You may also like...

More in Aktuale

To Top