“Lindi vetëm 500 gram, Iuftoi për 107 ditë”, ManastirIiu nхjerr foton e Roanit të vogël: E pabesueshme (FOTOT)

“Lindi vetëm 500 gram, Iuftoi për 107 ditë”, ManastirIiu nхjerr foton e Roanit të vogël: E pabesueshme (FOTOT)

Siç tr egon Ma nastirliu, Roani ka lu ftuar pl ot 107 ditë, me ku jdesin she mbullor të st afit të re an imacionit në ma ternitetin “Koço Gliozheni”./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

“Roan ka Iu ftuar pl ot 107 ditë, me ku jdesin she mbullor të st afit të re an imacionit në ma ternitetin “Koço Gliozheni”.Roani i vogël që li ndi vetëm 500 gr,/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

pas pë rpjekjeve të ja shtëzakonshme për ta mb ajtur në je të, me punën e pa lo dhur të mj ekëve dhe in fermierëve, tashmë është ga ti të kth ehet në shtëpi🙏🏼😇 #Re spekt për st afet mj ekësore 🤍”,Edhe në këto kohë të vë shtira pa ndemie, pe rsoneli mj ekësor në ma ternitete iu është gj endur pr anë nënave të re ja me pë rkujdes të sht uar./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet