Lajm1

edhe nje lajm tjetër më shum …

LAJMI I FUNDIT nga Italia : Nga sot e tutje mund të udhëtoni lehtësisht drejt Italisë, ja kushti i vetëm që duhet të

Kompania ajrore italiane Alitalia ka inf ormuar se prej datës 16 sht ator e për një muaj rresht do të eksp erimentojë u dhëtime për pasagjerët që në ditën e nisjes kanë kryer te stimet e shpejta me rezultatin n egativ nga ko ronavirusi.Gjithashtu do të u dhëtojnë edhe ata persona që kanë kryer ta mponin e ce rtifikuar me r ezultat n egativ deri 72 orë para ditës së u dhëtimit.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe

Udhëtarët duhet të tregojnë biletën e prenotuar me fluturimet eksp erimentale, teserën sh ëndetësore si dhe de klaratën e vetëdekl arimit të vënë në di spozicion nga autoritetet italiane.Fluturimet eksp erimentale do të jenë të dispoonueshme nga e hëna në të premte prej datës 16 sh tator deri më 16 t etor e në orarin 13.30 e 17.30.Kjo fazë ekspe rimentuese do të ndi hmojë kompanitë ajrore të apl ikojnë k apacitetin ma ksimal të u dhëtarëve që janë testuar ne gativisht nga k oronavirusi.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe