LAJM EKSKLUZIV/ Vjen Nje LAJM I MADH Per Kreret E UCK-Se Ne Hage, Zbulohet Kjo Gje Se Kur Do Ju Lejohet Te

LAJM EKSKLUZIV/ Vjen Nje LAJM I MADH Per Kreret E UCK-Se Ne Hage, Zbulohet Kjo Gje Se Kur Do Ju Lejohet Te

Kur do t’ju lej,ohen vizita,t familja,rëve të krereve te UCK-se nga Specia,lja në Hagë – Ish-kre,rët e UÇK-së që po mbahe,n në dhomat e specia,lizuara në Hagë, ka muaj që nuk kanë pasur mund,ësi të takohen me fami,ljarët e tyre.Kjo për shk,ak të ma,save që Gjh,ykata Spe,ciale ka ndërm,arrë për të mbr,ojtur ish kreret e UCK-se nga mund,ësia e in,fektj,im,jit me vih,rusjin.

Në një për,gjigje për lajmi.net, Speci,alja nuk ka bërë të ditur nëse po plan,ifiko,het va,jkc,sinl,mi i famil,jarëve të ish-krerëve të UÇK-së me vh,ak,c,sijnat, në mënyrë që t’iu mundë,sohen vizi,tat fizike me ta.

Ata kanë thënë se aktu,alisht ish kreret e UCK-se janë duke shfr,ytëzuar forma të tje,ra të vizi,tave virtuale.\

Sipas te gjitha informatave qe dhane nga Specialja dhe njeri prej familjareve te ish krereve te UCK-se tregoi se gjasat jane me shume qe pasi qe te vha,ks,cinojhen do te kene mundesi qe te takohen me ta ne Hage. Ne shpresojme qe te jete shume shpejte.

Kur do t’ju lej,ohen vizita,t familja,rëve të krereve te UCK-se nga Specia,lja në Hagë – Ish-kre,rët e UÇK-së që po mbahe,n në dhomat e specia,lizuara në Hagë, ka muaj që nuk kanë pasur mund,ësi të takohen me fami,ljarët e tyre.Kjo për shk,ak të ma,save që Gjh,ykata Spe,ciale ka ndërm,arrë për të mbr,ojtur ish kreret e UCK-se nga mund,ësia e in,fektj,im,jit me vih,rusjin.

Në një për,gjigje për lajmi.net, Speci,alja nuk ka bërë të ditur nëse po plan,ifiko,het va,jkc,sinl,mi i famil,jarëve të ish-krerëve të UÇK-së me vh,ak,c,sijnat, në mënyrë që t’iu mundë,sohen vizi,tat fizike me ta.

Ata kanë thënë se aktu,alisht ish kreret e UCK-se janë duke shfr,ytëzuar forma të tje,ra të vizi,tave virtuale.\

Sipas te gjitha informatave qe dhane nga Specialja dhe njeri prej familjareve te ish krereve te UCK-se tregoi se gjasat jane me shume qe pasi qe te vha,ks,cinojhen do te kene mundesi qe te takohen me ta ne Hage. Ne shpresojme qe te jete shume shpejte.