Janë të martuar por burri ka 20 vjet që nuk i flet gruas së tij, arsyeja e tij është e padëgjuar më parë dhe do t`ju habisë??

Janë të martuar por burri ka 20 vjet që nuk i flet gruas së tij, arsyeja e tij është e padëgjuar më parë dhe do t`ju habisë??

Janë të martuar por burri ka 20 vjet që nuk i flet gruas së tij, arsyeja e tij është e padëgjuar më parë dhe do t`ju habisë??

A ndiheni të re fuzuar nga partneri juaj dhe, si ha kmarrje, re fuzoni të flisni, ndoshta disa orë apo edhe një ditë? Ky burre mbajti nje qendrim duke qene i heshtur me gruan e tij për 20 vjet.

Tingëllon pothuajse e pamundur, por kjo është ajo që ndodhi midis një çifti japonez, edhe pse ata jetonin së bashku,derisa njëri nga fëmijët e tyre vendos t’i marrë gjërat në duart e veta.

Otou, nga Japonia jugore, ka tre fëmijë me gruan e tij, Yumi. Otou i ka dhënë Yumit rastin më ek strem të tr ajtimit të h eshtur, që zgjati 20 vjet, pervec te ndonje r asti te komunikimit nepermjet ndonje ‘murmuritjeje’ neper dh embe.

Imag jinoni këtë: Djali 18-vjeçar i çiftit, Yoshiki, kurrë nuk kishte dëgjuar prindërit e tij të flisnin me njëri-tjetrin.

Kështu, Yoshiki i shkroi një emisioni televiziv popullor duke kërkuar ndihmën për të ndi hmuar prindërit e tij të kapërcejnë p roblemin.

Një çift u organizua për çiftin në park ku ata paten takimin e tyre ne park, me tre fëmijë të kujdesshëm dhe te mb ytur ne lo t.

Otou më në fund u hap me gruan e tij: “U be kohe e gjate q ekur kemi folur. Ishit aq e shq etësuar për fëmijët. Yumi deri tani, ju keni duruar shumë v ështirësi. Dua të dini se unë jam mirënjohës për gjithçka. ”

Ai më tej shtoi: “Isha … xh eloz. Isha i zy mte për këtë. Tani nuk ka kthim mbrapa mendoj.

Ai më vonë i rrë feu asaj se nuk kishte folur, pasi ishte xhe loz për vëmendjen që ua dha fëmijëve.

Është një t urp i tillë që të dy duhej të d uronin 20 vjet he shtje.

Por, është e qartë se jo vetëm Yumi vu ajti nga shpatulla e ft ohtë e burrit të saj, por vetë Otou ishte vi ktimë e e mocioneve të tij.

Fëmijët shikuan ndërveprimin midis prindërve të tyre nga një di stancë.

Nëse e gjeni veten ne nje s ituate te tille, mund t’ia komunikoni nd jenjat tuaja një pale të tretë për t’ju ndihmuar të kapërceni një z akon të tillë.

Nuk është e shëndetshme që mosmarrëveshjet të kalojnë shumë kohë … aq me teper 20 vjet.