Lajm1

edhe nje lajm tjetër më shum …

Familja po e qante, djali i pajetë u shfaqet në derën e shtëpisë

Juan Ramon Alfonso Penayo u kthye në shtëpi për të parë familjarët që po mbanin z i për v dekj en e tij pasi një tr u p i dj egu r ishte identifikuar ga bim ish t nga p ol ic ia.Djali ishte larguar disa ditë nga shtëpia në fshatin Santa Teresa dhe p oli c ia zbuloi mbetjet e një tr up i të dj eg ur. Duke qenë se tr u pi nuk mund të ide ntifi ko hej po li ci a mendoi se mund të ishte Penayo. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN

Famija e shka tër ru ar nga d him b ja po mbante ceremoninë mo t to re kur 20-vjeçari u kthye në shtëpi duke i gjetur të dashurit e tij duke mbanin z i për v de kje n e tij.Bandat e d r./og .ës vepronin në këtë zonë ndaj zyrtarët kishin f ri kë se Penayo ishte përfshire me to dhe fundi i tij ishte i tm err shë m.Kur p o li ci a gjeti t r up in e paide n tifik ue shëm të d j eg ur, u konkludua se ishte Penayo dhe familja e tij organizoi fu ne rali n e v ar ro si mbet jetLEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN