Familja Jashari Është Sakrifikuar Për Liri E Kauzë Kombëtare E Jo Për Fe. Turp!

Familja Jashari Është Sakrifikuar Për Liri E Kauzë Kombëtare E Jo Për Fe. Turp!

Gazetarja Arbana Xharra pak më parë i rea goi as hpër kryetarit të Skenderajt, Bekim Jasharit, pas takimit me Mahmoud Alnajadi, drejtor për Ballkanin nga Komiteti për Evropë dhe Amerikë në Kuvajt.

Duke thënë se “Mos e njo llosni figurën tonë kombëtare Adem Jashari. Familja Jashari është sa kr if ikuar për liri e ka uzë ko mbëtare e jo për fe. Tu rp!

E kësaj kri tike, iu kundërpërgjigj menjëherë kryetari Bekim Jashari i cili tha se vetëm dy shtete që i kanë dyert e mbyllura në ko munën Skenderaj, ato janë Serbia dhe Rusia. Madje, ai deklaroi se ne jemi shtet de mokratik që respekton secilin in divid pavarësisht pë rkatësive fetare e e tni ke.