Biden “go det“ BE-në me deklaratën e fundit për çështjen e Kosovës !!

Biden “go det“ BE-në me deklaratën e fundit për çështjen e Kosovës !!

Ne Konferencen e Sigurise ne Mynih muajin e kaluar, Presi denti Joe Biden siguroi alea tët europianë se Amerika është rikthyer .

Interesat tona nuk do të jenë të përbashkëta gjithmonë Por ne kemi një bazë të gjerë dhe sigurisht p ozitive, tha Kancelarja e Gjermanise Merkel .
Deklarata e saj pranoi një të vërtetë te spikatur qe kishte humbur ne a tmosferen e takimit: rrítjen e t ensioneve në marrëdh ëniet transatlantike përpara ish-Presidentit Donald Trump .

Kjo eshte diçka e natyrshme. Interesat ndryshojnë. Por në Ballkanin Perën.dimor, këto ndryshime janë rrítur në mënyrë kontradiktore dhe të paqëndruesh me.
Për më shumë se një dekadë, Shtetet e Bashkuara kanë transformuar politikën e saj të zhvíllimit në Bashkimin Europian .

Ndërsa Amerika garan.toi sigurinë e Kosovës, Europa po përpiqej të ishte e drejtë dhe të ndër tonte një vend të së drejtës. Tani, përkundër financimit të të dyve, politika e BE-së po punon në mënyrë aktive kundër interesave amerikane. Biden duhet të angazhohet përsëri për të korrigjuar një politikë m ashtruese të së kaluarës.
Si ndodhi diçka e tillë
Së pari, BE mira.toi Misionin e Bashkimit Europian për Sundimin e Lígjit (EULEX) në Kosovë, misioni më i madh cívíl ndërqeveritar në botë, për të udhëhequr gjykatat dhe sistemet e polícisë të shtetit më të ri.
Së dyti, ajo financoi Dhomat e Specíalízuara të Kosovës, një gj ykatë kombëtare e krijuar sipas lígjeve kombëtare për të gjy.kuar ata që a kuzohen për kríme Iu.fte.

Sidoqoftë, çështja do të gj ykohej në Hagë shtëpia e Gjykatës P enale Ndërkombëtare dhe Gjykatës Ndër kombëtare të Drejtësisë.
Sot, të vetmit kosovarë që po p ërballen në gjyq janë gjyqtarët, pro.kurorët dhe personeli ndihmës që ishin dhe janë të gjithë ndërkombëtarë.
Institucionet e krijuara për të rifituar besimin në qeveri midis qyte tarëve lokalë dhe qeverisë janë bërë më shumë sesa një urë lidhëse për të vazhduar përpara me qëllimet e politikës europiane të cilat janë dukshëm ndryshe nga ato amerikane.

Kjo ilu.strohet më së miri nga prishja e një marrë veshjeje për normalizimin e marrëdh ënieve midis Serbisë dhe Kosovës verën e kaluar një marrë.veshje që ka qenë objektivi kryesor i Amerikës në Ballkanin Perën dimor për më shumë se një dekadë.
Një takim për të nën shkruar një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Uashingtoni midis presidentëve të Serbisë dhe Kosovës u caktua për në qershor por as atëherë nuk ndodhi.
Disa orë para se Presi.denti i Kosovës Hashim Thaçi të fluturonte përtej Atlantikut, Prokuroria e Specíalízuar në Hagë njoftoi se kishte ngrítur një a ktakuzë kundër tij.

Udhë heqësi g ueril dhe tre nga bashkëpunëtorët e tij do të gjy.koheshin për kríme kundër njerëzimit gjatë Iu ftës të viteve 1990. Takimi në Uashington duhej të anulohej.
Akta kuzat supozohet të bëheshin publíke vetëm pasi të ishin konfirmuar nga një gjykatës i p rocedurës paraprake
Arsyeja për shkeljen e proto.kollit, sipas prokurorit, ishte për shkak të një fushate të fshehtë për të mínuar fuqínë e gjykatës nga presidenti dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, duke shmangur kështu p ërballjen me drejtësinë një p ërpjekje e qartë për të kri juar një ide se cili ishte fajtor para se të niste çështja.
BE-së nuk i pëlqente marrëveshja e ndërmjetësuar nga Uashingtoni sepse synonte të hapte rrugën për një shkëmbim të diskutueshëm të terri.toreve.

Serbia dhe Kosova ishin të gatshme të disku.tonin për shkëmbimin e terrítoreve. Një gjykatë europiane që synonte të vinte drejtë sinë për krímet e së kaluarës u bë një mjet për politikën në të tashmen. Realiteti tjetër është se BE nuk e pëlqen udhëheqjen pas pavarësisë. Ata kanë të drejtë të kenë një pikë pamje të tillë.
Por një gjy katë gjoja kosovare dhe e pavarur është bërë mjeti për t’i kthyer pikë.pamjet e saj në vepra pastrimin e politikanëve.
Tashmë gjy.kata është e zhytur në s kandal
Krye tarja e Dhomave të Specializuara të Kosovës, gjyqtarja Ekaterina Trendafilova shkeli rregullat e gjykatës , pasi kishte informuar fshehu.razi inteligjencën dhe diplomatët e BE-së mbi strukturën dhe proce durën për çështjet e ardhshme në gjykatë para se avokatët e mbrojtjes të njoftoheshin.

Ne nje íncident tjetër, kryeprokurori i dha dikujt 3 kuti me dokumente konfidenciale që përmbajnë identitetin e dshmi tarve.
Përfundimi i vetm objektiv është se nuk është udhëheqja kosovare që po minon Dhomat e S pecializuara të Kosovës, por udhheqja e Dhomave të Specíalízuara që po mínojne Kosovën.
Në gjykatën kosovare, shqetë.simi kryesor janë dnimet, madje edhe në kurriz të drejtësisë. Ajo që filloi si një instrument për të dënuar përgjegjësit për kr imet e s kaluarës, dhe për p asojë ndër timin e institucionit të drejtësisë në vend, është tashmë diçka e pazakont.

Pavarësisht nëse tërheq fondet mili.arda dollarsh nga gjykata, ose tërhiqet tërësisht, Presidenti Biden duhet të ndërhyjë për reformuar gjykatën.
Çështja nuk është të ndryshosh rezultatin, por t sigurosh që gjyqet të admini strohen në p ërputhje me parimet e drejtësisë dhe kjo ende nuk është parë nga kosovarët.
Biden beson se drejtë.sia ishte e domosdoshme gjatë Iuf tërave Jugosllave.
Gjatë një udhëtimi në Bosnjë në 1993, ai u takua me udhheqësin Jugosllav Sl obodan Míllosheviç dhe i tha: Unë mendoj se ju jeni një krímínel i Iu ftës dhe duhet të gj ykoheni si një i tillë.
Tridhjetë vite me vone, si president i Shteteve të Bashkuara, ai duhet t para ndaloj kthimin e padrejtsis në Ballkan.