Albin “tucani” fajin po ja le opozites – “Per fajin tuaj qe e keni “knaq” ne dialog serbia po me kapet mua tani”

Albin “tucani” fajin po ja le opozites – “Per fajin tuaj qe e keni “knaq” ne dialog serbia po me kapet mua tani”

Kurti – Opozitës: Serbia po më go d,et mua për shkak të kompr,omiseve tuaja.Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se për shk,ak të kompromiseve të (tash) Opozitës, Serbia po ‘e go de,t’ atë në try,eza.“Për çështjen e pal,ës në dialog, arsyeja pse ne e thek,sojmë shumë është pikërisht ky 10 vjeçar që siç e kam thënë pa numër herë, ma shumë kemi qenë si Kosovë te,më në tryezë sesa pa,lë tek ajo. S’kemi qenë subjekt i bise,dimeve por objekt i bisedi,meve”.“Kur ne themi palë, këtë e vend,osim përgji thësisht në kontrast me të qe nit temë, edhe rez,oluta e asam,blesë së përgjithshme të O KB-së nuk na e ka kërkuar Kosovën si objekt të bised,imeve, si temë në try,ezë, por kemi de gra,duar vet ne gativ,ish t”. JU FTOJM TE SHT YPNI REK LAMEN ME POS HT DHE TE LEXONI LAJMIN E PLOTE

“E dyta- prej kët,yre takimeve që i kam rajonale, me të cilat po fill,oj të kuptoj pak më shumë se çka ka ndo,dh në këto 10 vitet e fundit, a e dini cili është kon kluzio,ni? Është se Serbia s’ka argum,ente kundër neve që s’ja kemi dhë,në ne vet. Në konc,esione dhe kompr,omise të shumta, krejt argume,ntet janë në favor tonë, të shtetit të Kosovës dhe kombit shqiptar. Serbia e ka një aso tirme,nt të argumenteve kundër neve që janë konce,sione dhe komp romiset tuaja, s’ka argume,nte. Edhe kur po marr pjesë në tryeza raj,onale, po më dilni ju me konc,esio net tuaja ndaj Serbisë, me komp romiset që i keni bërë me Serbinë. Sepse ato janë a ,mrë e Serbisë kundër meje, me konce,sionet e juaja, kompro miset e juaja, po më go d,et mua Serbia, se argum,ente të tjera jo s’ka. Ne do të dalim fit,imtar prapë”. JU FTOJM TE SHT YPNI REK LAMEN ME POS HT DHE TE LEXONI LAJMIN E PLOTE