A e keni parë “L agjen e Po litikanëve” 122 vi la të bardha që ku shtojnë deri 1m ilion

A e keni parë “L agjen e Po litikanëve” 122 vi la të bardha që ku shtojnë deri 1m ilion

Vetëm 4 kilometra la rg Prishtines, pa ralel me rrugën, ku vetëm mi nistri dhe dr ejtori i vodhi 52 milionë euro e u l irua, pa sanikët e bërë të ti llë me lekë kr imi e ko rrupsioni sht etëror dhe li dhjeve me botën e ma fies.

Kanë kr ijuar një bll ok ba nimi me v ila lu ksi, ku janë ba shkuar e je tojnë pa pikë m orali, ag allarët dhe shë rbestarët e tyre, të çdo lloji, ngj yre po litike e më katesh.

Janë 122 v ila të bardha, me si përfaqe nga 350 m2, në mbi 600 m2, të bl era me miliarda të zeza, prej de putetësh, ministrash, am basadorësh, mo deratorësh televizivë, opi nionistë të medias, da shnore shtetarësh, pr okurorë, gjy qtarë, kr ye-do ganierë e kr ye-ta timorë, kr yepolicë, kr imi nelë, tr afikantë dr oge, ar më sh e femrash.

Ky bll ok ba nimi, me si përfaqe 226 mijë m2, nga të cilat 79 mijë m2 janë vi la, është pa gëzuar me emrin “Lagja e ha jdutëve të po litikës” dhe me plotë të dr ejtë, mb asi çm imi më i ul ët i një vi le është 1m ilioneuro.